Μικρά που έμειναν στο Περιθώριο

Ηλίας Πετρόπουλος – Ο πελάτης του μπουρδέλου

Οί πελάτες τοϋ οίκου ανοχής είναι τριώ λογιώ: οί μόνιμοι / οΐ πρωτοφανέρωτοι / οί πρωτάρηδες.

Ό σταθερός πελάτης τού συγκεκριμένου μπορντέλου έμπαινε, μέ αυτοπεποίθηση, στό σαλόνι· χαιρετούσε εγκάρδια τή μαντάμα· καθότανε σ’ ένα κάθισμα. Ό σταθερός πελάτης, σχεδόν πάντα, διάλεγε τό ίδιο κορίτσι. Αυτό τό έκανε διότι τό κορίτσι (εξόν πού ήτο τό πλάσμα τών ονείρων του) τοϋ έπεδαψίλευε ιδιαίτερες περιποιήσεις.

Ό πελάτης, άν έβλεπε τό κορίτσι «του» στό σαλόνι, τού έκανε ένα διακριτικότατο νεύμα. Ή κοπέλα (άν ήταν ελεύθερη) του άναπέδιδε τό νεύμα, χαμογελαστά, καί κατευθύνετο στό δωμάτιο της. Ό πελάτης ακολουθούσε. Άν όμως, τό κορίτσι ήδη είχε κάποιον άλλον πελάτη στό δωμάτιο (πού ξεντυνότανε , ή ντυνότανε) , τότε πλησίαζε τόν ταχτικό της πελάτη καί τόν ενημέρωνε. Όλα αυτά μέσα σέ μιάν ατμόσφαιρα ειλικρινούς φλερτ.

Στήν περίπτωση πού ό σταθερός πελάτης δέν έβλεπε στό σαλόνι τό κορίτσι «του» , ρώταγε περί αυτής κάποιαν άλλη κοπέλα, ή σηκωνότανε καί πλησίαζε τήν ειδική πινακίδα. Ή πινακίδα (μέσα σέ κλειδωμένη κορνίζα) ήτο κρεμασμένη σέ εμφανές σημείο τού σαλονιού. Σ τ ό αριστερό μέρος τής πινακίδας έβλεπες αραδιασμένες, καθέτως, τίς φωτογραφίες όλων τών πορνών τ ο υ μπουρδέλου (ενίοτε καί τό όνομα τους), καί, πλάι σέ κάθε φωτογραφία, έδιάθαζες τήν ένδειξη ΚΑΘΑΡΑ – ή – ΑΠΟΧΗ. Ή ένδειξη ΚΑΘΑΡΑ έσήμαινε πώς ή πόρνη βρίσκεται στό μπορντέλο καί δουλεύει κανονικότατα. Ό πελάτης δέν είχε παρά νά περιμένει τή σειρά του . Ή ένδειξη ΑΠΟΧΗ έσήμαινε ότι ή πόρνη είναι, προσκαίρως. έκτος υπηρεσίας (συνήθως, λόγω έμηνοροής). Τ ό τ ε ό πελάτης διάλεγε ένα άλλο κορίτσι. Εδώ πρέπει νά τονίσω τό έξης: ό πελάτης έπαιρνε μιάν άλλη κοπέλα κατόπιν συστάσεων τής μόνιμης συνεύνοτου. Τέλος , άν ό πελάτης δέν έβλεπε στήν πινακίδα τήν φωτογραφία τής ποθητής του , καταλάβαινε ότι αυτή είχε αποχωρήσει άπό τό σπίτι. Ό πελάτης ήταν μάταιο νά ρωτήσει τήν μαντάμα πού βρίσκεται τό κορίτσι «του» . Γιατί, άν τό κορίτσι εϊχε πάει σ’ άλλο μπουρδέλο τής ίδιας πόλης , ή μαντάμα – λ ό γ ω επαγγελματικού ανταγωνισμού  απέκρυπτε τό γεγονός , αραδιάζοντας διάφορα ψέματα.

 

Φωτογραφία: Ομάδα έρευνας για την παλιά Θεσσαλονίκη

Οίκος ανοχής στην Έδεσσα

Άμα γουστάρεις, ακολούθησε το Περιθώριο στο Google News

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.