Μικρά που έμειναν στο Περιθώριο

Σεισμοί και λιμοί στην Κύπρο του 1267

‘Εκλιπόντος δέ διά του θανάτου του Ούγου καί του τελευταίου άρρενος Λουζινιάνος, τό στέμμα περιήλθεν είς τόν Ούγον τής Ισαβέλλας, τόν γνωστόν μέχρι τουδε ήμιν ώς Ούγον τής Αντιοχείας όστις έστέφθη βασιλεύς τής Κύπρου περί τά τέλη Δεκεμβρίου τού 1267 έν τω ναώ τής άγιας Σοφίας τής Λευκοσίας ύπό τού πατριάρχου τών Ιεροσολύμων Γουλιέλμου.

Ευθύς ώς ανέλαβε τά βασιλικά αύτου καθή­κοντα Ούγος ο Γ’, ή φοβερά επιδημία τής πανώλους έξαπλωθάσα άνά τήν νήσον περιήγαγε τούς κατοίκους είς άθλίαν κατάστασιν, τούτο μέν έκ τής άπό του νοσήματος φθοράς, τούτο δέ καί του από τούτου έπισυμβάντος λιμού, μεινάσης ακαλλιέργητου τής γής, καταστραφέντων δέ καi τών ολίγων σπαρτών ύπό τής άκρίδος.

Είς έπίμετρον τών κακών τούτων λέγονται συνταράξαντες τήν κυπριακήν γήν κάι πολλοί σεισμοί. Ό Ούγος διά τής ιδρύσεως νοσοκομείων και τής προμηθείας τών χρειωδών έμερίμνησε δραστηρίως όπως ανακούφιση τούς δεινώς μαστιζομένους πληθυσμούς, δαπανήσας άφειδώς έκ του βασιλικού ταμείου, άφ’ ού δή, όπως έπαρκέση, ήναγκάσθη νά εκποίηση καί μέρος τών κτημάτων του στέμματος.

–  Οι φωτογραφίες δεν έχουν σχέση με την Κύπρο

Άμα γουστάρεις, ακολούθησε το Περιθώριο στο Google News

Comments (3):

 1. Λάμπρος Καλλένος

  July 24, 2019 at 8:02 am

  Ενδιαφέρουσα δημοσίευση !!
  Το κείμενο είναι από κάποιο βιβλίο;

  Το 1348 έφτασε στη Κύπρο και η μεγάλη επιδημία του μαύρου θανάτου, δηλαδή της πανώλους, που έπληξε την Ευρώπη για πάνω από 40 χρόνια. Θα περίμενε ένας πως σε αναφορές σ’ αυτήν θα διαβάζαμε και για την επιδημία αυτή, του 1267. Όμως τούτο δεν συμβαίνει.

  Η επιδημία του 1348 είχε ξεκινήσει από την Ασία. Από εκεί, ακολουθώντας τους εμπορικούς δρόμους, έφτασε στη Μόσχα, και από εκεί στη Κωνσταντινούπολη, που τότε ήταν το κέντρο του κόσμου. Από εκεί διαδόθηκε στην Ευρώπη.

  Η Κύπρο τότε βρισκόταν κάτω από τους Φράγκους. Το μεγάλο λιμάνι της Αμμοχώστου ήταν ο σταθμός για το εμπόριο που προοριζόταν για τις χώρες της Ανατολής.

  Reply
 2. Chris Pinturicchio

  July 26, 2019 at 10:30 am

  Καλησπέρα κ. Λάμπρο και συγνώμη που καθυστερώ να σας απαντήσω. Το κείμενο είναι παρμένο από το βιβλίο του Φίλιου Ζανέττου “Ιστορία της νήσου Κύπρου από της Αγγλικής κατοχής μέχρι σήμερον”.

  Για την επιδήμια του 1348 βρήκα κάποις πληροφορίες όπου ευελπιστώ να τις γράψω αργότερα.

  Όπως και να ‘χει σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για το σχόλιο σας αλλά και τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μου γράψατε!

  Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.