Μια όρνιθα έγινε πετεινός χωρίς επέμβασιν

Στο παρελθόν είχαμε παρουσιάσει ξανά διάφορα αποκόμματα, από παλιές εφημερίδες αλλά νομίζω το σημερινό σπάει όλα τα κοντέρ και χαρίζει αύθονο γέλιο 🙂

Εις το χωρίον Καβέτζο, πλησίον της Μοδένας, παρετηρήθην ένα περίεργον φαινόμενον μεταβολής γένους. Πράγματι μια όρνιθα η οποία εγέννα καθ’ εκάστην έναν ωόν, μετεβλήθην αιφνιδίως εις πετεινόν, με υπερήφανον βάδισμα, και ο οποίος με θριαμβευτικό “κοκορίκο” διεκύρηττε την μεταβολή του, η οποία επετεύχθη άνευ χειρουργικής επεμβάσεως.

Εφημερίδα Έθνος – 8 Ιουλίου 1953

Previous Post
Next Post

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: